Ishikawa
ศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตชาวต่างชาติ
ความเป็นอยู่
การทำงาน
ถ้าคุณมีปัญหากรุณาติดต่อเรา
รับปรึกษาภาษาไทย
ปรึกษาฟรี
รับปรึกษาชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ปัจจุบัน

ติดต่อเรา

กรุณากรอกชื่อของคุณ
กรุณากรอกอีเมลของคุณ
กรุณาระบุสัญชาติ
กรุณาระบุภาษาที่ต้องการใช้
กรุณากรอกข้อความของคุณ
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับปรึกษาและรายละเอียดต่างๆสำนักงานNPOจะช่วยจัดการและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ